Lai miers ir ar jums!

Ne pasaulīgs, šķietams miers, bet gan patiess sirds un dvēseles iekšējs miers. 

Miera noslēpums ir mīlestība
Patiesa mīlestība pret tuvāko, lai kas un kāds tas arī būtu, ir ne tikai universāls radības likums, garīgās pasaules un visu īsteno reliģiju stūrakmens. Šāda mīlestība ir arī sirds miera noslēpums, — noslēpums, kuru var zināt ikviens cilvēks, ja vien grib, jo tas ir rakstīts katra sirdsapziņā.  

Kas ir garīgums?
Garīguma ideāls ir dzīve patiesā un pilnīgā saskaņā ar sirdsapziņu, dzīve saskaņā ar dabīgās jeb materiālās un garīgās pasaules likumiem. Vairāk…

Vēstneši
Šo mācību, ietērptu laikmetam un dažādu tautu mentalitātei atbilstošos piemēros un vārdos, jau kopš senlaikiem cilvēki ir saņēmuši arī ārēji ar garīgi atmodinātu, apgaismotu cilvēku un praviešu starpniecību. Šie vēstneši ar savām dzīvēm ir apliecinājuši, ka nemeklē savu labumu, bet gan cilvēces gara pacēlumu un izaugsmi. Vairāk…

Jakobs Bēme, 1575–1624 Emanuels Svedenborgs, 1688–1772 Jakobs Lorbers, 1800–1864 Gotfrīds Maijerhofers, 1807–1877    Roke Rohas, 1812–1879 damiana_textmedium Sadhu Sundar Singh, 1889–1929 Berta Dudde

Raksti
Šajā lapā apkopotas ar Bībeles Rakstiem saskanīgas atklāsmes un pravietojumi, ko pierakstījuši daži no šiem vēstnešiem. Tie stāsta par garīgumu mūsdienu cilvēcei. Apustuļa Pāvila vārdiem runājot — pārbaudiet visu, kas labs, paturiet! Tēmas | Grāmatas | Jaunumi šajā vietnē

*

Priekšvārds

Ikvienam cilvēkam, pat ja viņš to neapzinas, ir sava loma un apstākļi gan materiālajā jeb dabīgajā, gan garīgajā pasaulē. Tā kā pārsvarā cilvēki par garīgo pasauli faktiski neko nezin un arī neapzinas savas garīgās dzīvības apstākļus, laiku pa laikam kādam cilvēkam ir vēlēts apzināti piekļūt garu pasaulei un pastāstīt par to pārējiem. Šie vēstneši, apgaismotie un skolotāji laiku gaitā ir nodevuši cilvēcei dažādu tautu mentalitātei piemērotas mācības par garīgās pasaules principiem, tās ietekmi uz dabīgo pasauli, tās iemītniekiem — gariem, kā arī par vislielāko Garu — Dievu, Radītāju.


Arī Dievs Pats ir dažādos veidos atklājies cilvēkiem jau kopš sendienām. Cilvēces pirmlaikos Dievs runāja ar Ādamu un sentēviem līdz pat Noasam; pirmskristus laikmetā — ar patriarhiem, Mozu un praviešiem. Pirms aptuveni 2000 gadiem Dievs Sevi atklāja kā dievišķu Cilvēku — Jēzu Kristu. Pēc Kristus Dieva Vārdu cilvēcei ir nodevuši Viņa apustuļi, mācekļi un viņu sekotāji. Arī vēlāk Dievs ir atklājies garā modinātiem cilvēkiem gan individuāli, gan nododot vēstis visai cilvēcei.


Cilvēces pašreizējo laikmetu ievada plašā 18. gs. zviedru zinātnieka Emanuela Svedenborga atklāsme, kas atsedz Svēto Rakstu garīgo saturu, skaidro garīgās pasaules likumsakarības un tās saistību ar materiālo pasauli, kā arī no jauna parāda cilvēcei senlaikos pazīstamo simbolu atbilstību zinātni. No 1840.–1864. gadam Kristus atklāsmē austriešu pravietim Jakobam Lorberam no jauna atklāj Savu zemes dzīvi un mācību un dod ieskatu radības noslēpumos.   


No 1884.–1950. gadam Meksikā vairāki cilvēki pieraksta apjomīgu vēstījumu cilvēcei, skaidrojot pašreizējā laikmeta nozīmi. Daļa šo pamācību ir apkopotas 12 sējumos ar nosaukumu “Patiesās Dzīvības grāmata”. Šis vēstījums — kopā ar Lorbera, Svedenborga un citām savstarpēji saskanīgām atklāsmēm — pēc būtības ir mūsdienu cilvēcei rakstīts Dieva Vārds.


Ar šīm atklāsmēm cilvēce tiek gatavota garīguma laikmetam — individuālai, personīgai un tiešai saziņai starp cilvēku un Dievu jeb starp cilvēka garu un Dieva Garu — kā daudzviet pravietots Vecās un Jaunās Derības grāmatās. Šie senie solījumi turpina piepildīties arī šodien — gan Eiropā, gan citur pasaulē ir sastopami pazemīgi cilvēki, kas sevī dzird dzīvo Dieva Vārdu, tiek tieši no Dieva pamācīti un ir dzīvi liecinieki seno Rakstu patiesīgumam. 

Top.LV